Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version française


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 9/2005 - 10/2006


Argument
(Mircea Regneală)


Educaţia în biblioteconomie şi ştiinţa informării

Mircea Regneală - Învăţământul biblioteconomic de ieri şi astăzi

Autorul trece în revistă evoluţia învăţământului biblioteconomic începând din secolul al XIX-lea, odată cu apariţia sa, şi până astăzi, oprindu-se asupra dezvoltărilor contemporane şi a implicaţiilor acestora asupra profesiei de bibliotecar. O atenţie particulară este acordată învăţământului biblioteconomic american în condiţiile extinderii noilor tehnologii informaţionale şi a creşterii numărului de publicaţii digitale

Cuvinte cheie:
Istoria învăţământului biblioteconomic, Învăţământul biblioteconomic american, Acreditarea şcolilor de biblioteconomie


Cercetări în ştiinţa bibliotecii


Bo Jarneving - Un studiu bibliometric al literaturii privind
cercetarea asupra bibliotecilor publice

O cercetare cantitativă a literaturii privind studiul bibliotecilor publice, acoperind perioada 1986-2005, a fost desfăşurată prin aplicarea metodelor bibliometrice. Cercetarea a avut ca scop obţinerea de date descriptive care ar putea oferi informaţii în legătură cu trăsăturile şi dezvoltarea literaturii de bază a domeniului. S-a descoperit că forma monografică a referinţelor citate este mai comună decât referinţele citate ale formelor periodice, dar, în timp, tinţa de a cita articole publicate în reviste a crescut în detrimentul monografiilor. În plus, importul intelectual din alte domenii decât Biblioteconomia şi Ştiinţa Informării a fost aproximat şi s-a descoperit a fi mai mult decât marginal.

La diferite niveluri ale acumulărilor de citări, distribuţiile frecvenţei şi ordonările după categorie au indicat o literatură de bază fragmentată. Punctele centrale ale celor mai citaţi autori şi reviste au fost identificate şi ilustrate prin tehnici de trasare a hărţilor bibliometrice. Explorarea unui focar intelectual presupus a fi partajat privind literatura mai timpurie a arătat că aproximativ jumătate din toate lucrările sunt izolate în ceea ce priveşte non partajarea referinţelor cu orice altă lucrare, deşi a fost observată o slabă tendinţă de consens crescut. În final, deşi puţin mai mult de jumătate din toate citările erau mai vechi de cinci ani, a fost constatată o tendinţă în timp de a cita literatura mai recentă.

Cuvinte cheie: Asociere bibliografică, Analiza citării, Analiza co-citării, Bază intelectuală, Biblioteci publice

Elena Tîrziman - Activităţi de cercetare ştiinţifică ale colectivului
de informatică aplicată 

Specialiştii din domeniul Ştiinţelor Informării de la Universitatea din Bucureşti, membri ai catedrei de Informatică Aplicată au fost şi sunt implicaţi în numeroase proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional în colective ale universităţii sau în colective de cercetare din alte structuri instituţionale.      

Din noiembrie 2006, activitatea de cercetare a Colectivului de Informatică Aplicată se derulează prin Centrul de Cercetare pentru Informaţie Digitală - DIGINFO.

Sunt prezentate proiectele:

- Proiect prototip pentru servicii publice în bibliotecile informatizate. Proiect realizat de un colectiv de cercetare de la Universitatea din Bucureşti şi de la Universitatea Politehnica din Bucureşti în cadrul Programului National RELANSIN. 2004- 2006.

- Sistem de gestiune a Fondului Naţional de Reglementări Tehnice. Proiect realizat de un colectiv de cercetare de la Universitatea din Bucureşti şi de la CDCAS - Centrul de documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism, Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucureşti în cadrul Programului National AMTRANS. 2004- 2006.

- Sistem specializat de informare pentru realizarea bazelor de date urbane. Proiect realizat de un colectiv de cercetare de la Universitatea din Bucureşti în cadrul Programului National AMTRANS. 2003- 2005.

- Sistem naţional de management al resurselor digitale în ştiinţă şi tehnologie bazat pe structuri grid - SINRED - proiect în cadrul programului Cercetare de Excelenţă. Proiectul se derulează începând cu octombrie 2005.

Cuvinte cheie: Proiecte Cercetare; Sisteme specializate de Informare; Baze de date.

 


Management şi marketing de bibliotecă


Ionel Enache - Preţul informaţiei în bibliotecă

Preţul este astăzi unul dintre cele mai discutate şi controversate concepte ale marketingului de bibliotecă. Probleme precum preţul informaţiei, introducerea taxelor sau plata serviciilor nu sunt deloc simple având implicaţii din ce în ce mai complexe. Ele au determinat chiar o anumită confuzie în viaţa bibliotecilor în special la nivelul managementului, deoarece autoritatea acestor instituţii nu ştie cum să procedeze şi trece uneori de la o extremă la alta, de la totala gratuitate la total contra cost. Articolul de faţă încearcă să aducă unele clarificări, concluzionând că de fapt soluţia ar fi una de mijloc adică plata unor servicii şi oferta gratuită a altora.

Cuvinte cheie: Preţ, Preţul informaţiei, Cost, Mix de marketing, Informaţie, Servicii.


Octavia-Luciana Porumbeanu - Despre schimbare la nivelul bibliotecilor în era globalizării

Articolul abordează tema bibliotecilor - organizaţii care au trecut prin numeroase transformări de-a lungul timpului - în contextul schimbărilor generate de globalizare şi dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi subliniază faptul că, în aceste condiţii, bibliotecile trebuie să-şi reformeze managementul, să-şi adapteze în permanenţă serviciile şi produsele pe care le oferă utilizatorilor pentru a-şi menţine şi consolida o poziţie importantă pe piaţa furnizării de informaţie şi a transferului de cunoaştere.

Cuvinte cheie: Biblioteci, Schimbare, Globalizare, Transferul cunoaşterii

Andreea Bugheanu - Website-ul bibliotecii: instrument de marketing în bibliotecile publice judeţene româneşti

Lucrarea reprezintă o încercare de a determina în ce măsură bibliotecile judeţene din România utilizează website-urile ca instrumente de marketing şi are la bază un studiu efectuat în perioada februarie-martie 2006. Studiul constă în analiza unui chestionar completat de reprezentanţii a 20 dintre cele 26 de biblioteci judeţene care deţineau propriul website în perioada respectivă şi oferă informaţii referitoare la evoluţia numărului biblioteci judeţene care şi-au dezvoltat propriul site, utilizatorii cărora se adresează, serviciile promovate online, planurile de dezvoltare ale website-urilor şi avantajele pe care acestea le oferă pentru bibliotecă şi utilizatorii acesteia.

Cuvinte cheie
: Bibliotecă, Website, Marketing.

 


Bibliografie


Zenovia Niculescu - Universul bibliografic

Articolul este un eseu despre bibliografie, despre puterea şi valoarea acesteia.

Universul bibliografiei perceput din perspectiva informaţională dezvăluie nivelele de reprezentare referitoare la: tezaurul bibliografic; suportul informaţiei bibliografice; organizarea şi comunicarea informaţiei bibliografice; utilizatorii bibliografiilor.

Printr-o abordare gnoseologică, aria de competenţă a bibliografiei se situează la nivelul întregii cunoaşteri umane, iar funcţia sa referenţială se regăseşte în gestionarea eficientă a pluridimensionalităţii informaţiilor.

Cuvinte cheie: Bibliografie, Nivele de Reprezentare, Valoare Informaţională.

Joacim Hansson - Modul cum reflectă clasificarea bibliografică suedeză societatea - cazul sistemului suedez SAB

Articolul prezintă un studiu al sistemului de clasificare suedez, sistemul SAB, şi a capacităţii sale de a ilustra anumite structuri sociale şi ideologice în societatea suedeză la începutul secolului al XX-lea. Metodologia se bazează pe hermeneutica critică şi analiza ideologică. Rezultatele arată că sistemul de clasificare prezintă corespondenţe semnificative între structura ierarhiilor sale disciplinare şi idealuri din societatea înconjurătoare.

Cuvinte cheie: Clasificare, Biblioteci publice, Hermeneutică, Ideologie, Suedia

Cristina Popescu - Realităţi şi tendinţe în evoluţia bibliografiei
literare române

Explozia informaţională, în mod deosebit cea din ultimele decenii, a constituit o provocare incontestabilă pentru diversificarea posibilităţilor de structurare şi regăsire a informaţiilor, indiferent de domeniul de interes. În acest context este extrem de utilă coroborarea bibliografiilor tradiţionale, chiar şi a celor privitoare la literatura română, pe suport hârtie - oricât de bine ar fi elaborate, dar care nu mai pot să ţină pasul cu cerinţele informării şi documentării actuale - cu bazele de date bibliografice.

Din analiza succintă a fenomenului bibliografic literar vechi şi nou - cu menţionarea momentelor semnificative - devine evident dinamismul conceptului de „bibliografie”, având în vedere varietatea suporturilor informaţionale şi diversitatea formelor de prezentare a bibliografiilor.

Se impune, aşadar, concluzia că, în prezent, a devenit necesar accesul rapid şi al criticilor, teoreticienilor şi istoricilor literari români la băncile de date on-line ale acestei ere electronice, constituite într-o diversitate impresionantă de resurse bibliografice care conţin şi informaţii specifice activităţii lor.

Cuvinte cheie: Bibliografie, Literatura română, Baze de date bibliografice

 


Tipar. Lectură. Arhive


Agnes Erich - Implicaţiile apariţiei tiparului în spaţiul românesc

În contextul general al tiparului chirilic european, tiparul din Ţara Românească se situează la loc de frunte, reflectând un grad înalt de dezvoltare culturală, un nivel şi o tradiţie care merită o atenţie specială. Un fapt de cultură, ca înfiinţarea tipografiei, nu poate fi studiat independent de nevoile societăţii din acea vreme. Apariţia tiparului chirilic în Ţara Românească a constituit o parte integrantă a unui fenomen european, o reflectare a acestuia pe plan local şi nicidecum o apariţie izolată, întâmplătoare, ruptă de dezvoltarea culturală europeană.

Cuvinte cheie: Tipar, Arta ornamentală, Circulaţia cărţilor

Adina Berciu-Drăghicescu - Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică 1864-1948. Documente de arhivă

Articolul de faţă privind şcolile şi bisericile româneşti din Peninsula Balcanică în perioada 1918-1948 este realizat pe baza unor documente identificate în fonduri păstrate la Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe şi la Direcţia Arhivelor Naţioanle Istorice Centrale din Bucureşti. Au fost studiate şi selectate documente de cea mai mare semnificaţie în scopul prezentării evoluţiei situaţiei şcolilor şi bisericilor comunităţilor româneşti situate la sud de Dunăre începând cu anul 1864, când a fost înfiinţată prima şcoală în Târnova (Macedonia) şi până în 1948 când statul român a abandonat acţiunea iniţiată de conducătorul Al. Ioan Cuza. Articolul prezintă această situaţie, foarte dramatică, a comunităţilor româneşti din Balcani pe baza documentelor de arhivă.

Cuvinte cheie: Şcoli, Biserici, Balcani, Români


Recenzii


Produse şi servicii de informare avansată
(Ionel Enache)