Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version française


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 16/2012


Aspecte privind managementul bibliotecilor

Ionel Enache - Sisteme de management al bibliotecilor

Bibliotecile de azi se confruntă cu numeroasele provocări ale unui univers informaţional aflat într-o expansiune rapidă. Creşterea aşteptărilor şi nevoia utilizatorilor pentru un acces mai rapid şi mai uşor la informaţiile relevante sunt în relaţie permanentă cu cerinţele instituţionale pentru creşterea eficienţei operaţionale. Sistemele integrate de bibliotecă oferă tuturor tipurilor de biblioteci instrumente accesibile şi asistenţa de care au nevoie în fluxul de lucru pentru a satisface cerinţe personale şi instituţionale în prezent şi în viitor. Sistemele integrate pot fi configurate astfel încât să satisfacă aproape orice politică de bibliotecă sau procedură şi care să permită crearea unui flux de lucru unic.

Cuvinte cheie:
sisteme de management, sisteme integrate de biblioteca, sisteme de gestionare a bazelor de date (SGBD), metadate

Arja Mäntykangas - Funcţia de director de bibliotecă în societatea informaţională: dezvoltare pe această temă

Obiectivul acestei lucrări este să discute pe scurt cerinţele funcţiei de director de bibliotecă în societatea informaţională, folosind Suedia anului 2012 ca exemplu. Au fost analizate trei reclame din Suedia de recrutare a personalului pentru funcţia de director de bibliotecă. Termenii apăruţi sunt trataţi pe scurt şi sunt trase concluziile necesare.

Cuvinte cheie:
informaţie, biblioteci, stiluri de leadership, Suedia

Octavia-Luciana Madge - Cadru pentru crearea unei culturi a învăţării şi a partajării cunoaşterii în biblioteci şi servicii de informare

Performanţa unei organizaţii, inclusiv a unei structuri infodocumentare de tipul bibliotecă sau serviciu de informare, depinde în mare măsură de cultura sa organizaţională, de valorile pe care aceasta le promovează. Competiţia care se înregistrează pe piaţa transferului de informaţii a făcut ca bibliotecile şi serviciile de informare să se orienteze spre procese manageriale care au în vedere cele mai importante resurse la momentul actual – resursele de cunoaştere. Un astfel de proces este managementul cunoaşterii, iar un rol esenţial în implementarea acestuia într-o instituţie îl are cultura organizaţională. O cultură care susţine învăţarea şi partajarea cunoaşterii susţine organizaţiile într-un astfel de demers şi, de asemenea, le ajută să obţină performanţă şi să se bucure de succes în mediul în care activează. Articolul prezintă elementele unei cadru pentru crearea unei culturi a învăţării şi a partajării cunoaşterii în structurile infodocumentare. Aceste elemente au fost identificate în urma unei cercetări vizând managementul cunoaşterii în bibliotecile universitare româneşti care a avut ca rezultat şi dezvoltarea unui model pentru implementarea acestui proces în structurile infodocumentare.

Cuvinte cheie:
biblioteci, servicii de informare, managementul cunoaşterii, învăţare, partajarea cunoaşterii, cultură organizaţională, România
 

Învăţământ biblioteconomic la distanţă. Cultura informaţiei


Silvia-Adriana Tomescu - Învăţământul biblioteconomic românesc la distanţă. Contextul actual şi posibile soluţii

Furnizarea unei alternative de învăţare la distanţă pentru învăţământul biblioteconomic românesc a constituit un avantaj individual, organizaţional şi sistemic. Într-o societate în care legislaţia are lacune serioase mai ales în privinţa precizărilor privind angajarea şi perfecţionarea profesională, în care decizia politică adesea influenţează şi trece dincolo de criteriile obiective minimale de angajare pe post, se impune regândirea unui proiect de formare iniţială şi continuă la distanţă pentru câmpurile info-documentare, pentru ca cei aflaţi în sistem să-şi optimizeze cunoştinţele şi abilităţile de lucru iar cei care aleg o carieră în specialitate, să aibă acces la soluţii rezonabile economic şi support de formare de calitate.
Necesitatea de a experimenta o formulă de învăţare la distanţă pentru specializările biblioteconomie are nu numai o justificare legată de cerinţa pieţei muncii, ci mai ales o raţiune pragmatică, rezultat al transformărilor prin care structurile info-documentare au trecut odată cu imixtiunea componentei electronice. „Digital” devine un atribut al comunic[rii de fiecare zi, de creare a imaginilor, de colectare, prezervare si invatare.
Am gândit o abordare riguroasă care reflectă, problemele cu care se confruntă biblioteconomia românească la nivel de învăţământ superior şi am subliniat strategiile optime de implementare. Beneficiile unei astfel de gândiri pot fi clasificate ca aparţinând : inovării în educaţie, facilităţilor comunicaţionale, srategiilor efective de predare a informării şi documentării.

Cuvinte cheie:
ştiinţa informării, învăţare la distanţă, open learning library, legislaţie de bibliotecă

Agnes Erich, Cristina Popescu - Cultura informaţiei – o nouă abordare în sprijinul dezvoltării abilităţilor didactice


Cultura informaţională reprezintă un factor determinant în dezvoltarea societăţii informaţionale deoarece o societate bazată pe instruirea pe parcursul întregii vieţi este de neconceput fără o cultură informaţională adecvată. În acest sens, aceasta devine condiţia primordială a profesionalismului şi succesului viitorului specialist din orice domeniu. Iată de ce, concomitent cu pregătirea profesională, studentul trebuie să dobândească deprinderi şi proprie experienţă în informarea ştiinţifică. Competenţele informaţionale constituie factorul cheie în educaţia pe parcursul întregii vieţi, ea fiind primul pas pec alea realizării scopurilor educaţionale. În lucrarea de faţă ne propunem să scoatem în evidenţă rolul primordial pe care îl are cultura informaţiei în educaţia oricărui individ din societate dar şi ajutorul pe care aceasta îl oferă cadrelor didactice în ceea ce priveşte dezvoltarea abilităţilor didactice.

Cuvinte cheie:
cultura informaţiei, didactică, educaţie pe tot parcursul vieţii, competenţe informaţionale


Documente de arhivă


Adina Berciu-Drăghicescu - Chiliile româneşti de la Muntele Athos în secolele XIX–XXI.
. Documente de arhivă

Studiul aduce în discuţie un aspect mai puţin cercetat în istoriografia românească şi străină în ultimii 20 de ani, şi anume, chiliile şi colibele româneşti înfiinţate la Muntele Athos în secolul al XIX-lea alături de schiturile întemeiate acolo, de asemenea, de călugării români. Prezentul material prezintă aspecte din viaţa religioasă, administrativă precum şi traiul zilnic al acestora, pe Muntele Athos din Grecia, precum şi relaţiile dintre comunităţile de călugări români de acolo şi calugării greci de la Muntele Athos de-a lungul timpului, de la înfiinţare - secolul al XIX-lea şi până în prezent. Informaţiile se bazează pe cercetări şi pe documente aflate în depozitele de la Arhivele Naţionale ale României şi în acelea ale Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe.

Cuvinte cheie:
călugăr, schit, chilie, colibă, mănăstire, ortodoxie, patriarhie, muntele Athos