Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version francaise


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 11/2007


Cercetări în biblioteconomie şi ştiinţa informării

Bo Jarneving - Izbucnirea SARS reflectată prin reprezentare bibliometrică: Combinarea asocierii bibliografice cu metoda grupării legăturilor complete

În acest studiu este prezentată o nouă metodă de reprezentare în ştiinţă care combină asocierea bibliografică, ca o măsură a asemănării document-document, cu o metodă de grupare ierarhică aglomerativă. Accentul se pune în acest studiu pe reprezentarea aşa numitelor “documente esenţiale”, un concept prezentat pentru prima dată în 1995 de către Glänzel şi Czerwon.  Sintagma “documente esenţiale” denotă documente care au o poziţie centrală în frontul de cercetare, exprimată în multe legături puternice de asociere bibliografică. Identificarea şi reprezentarea documentelor esenţiale necesită, de obicei, un cadru larg de cercetare multidisciplinară şi în acest studiu a fost utilizat volumul din 2003 al Science Citation Index. Din această bază de date, a fost ales un subset de documente esenţiale care relatează despre izbucnirea SARS din 2002 pentru a ilustra aplicarea acestei metode de reprezentare. S-a demonstrat că, în acest caz, metoda a identificat cu succes teme de cercetare interpretabile şi că gruparea iterativă pe două niveluri ulterioare de aglomerare este posibil să ofere informaţii utile şi actuale.

Cuvinte cheie: Scientometrie, Bibliometrie, Reprezentare în ştiinţă, Asociere bibliografică, Grafice complete, Grupare ierarhică


Acest articol se bazează pe o disertaţie de master care investighează modul cum un lanţ de librării şi o bibliotecă publică satisfac nevoile clienţilor lor prin supravegherea mediului. Materialul empiric provine din interviuri semi-structurate, iar cadrul teoretic se bazează pe diferite modele utilizate în procesul de supreveghere a mediului. Rezultatele indică faptul că biblioteca percepe mediul ca fiind societatea ca întreg şi pe toţi membrii acesteia ca pe utilizatorii săi, în timp ce librăria se concentrează pe sectoarele care influenţează vînzarea. Consecinţele acestui fapt sunt că biblioteca este mai activă în mediu şi foloseşte cercetări ca sursă principală de informaţii în vreme ce librăria este mai pasivă şi se bazează pe statistici.

Cuvinte cheie:
Supravegherea mediului, Veghe informaţională, Veghe competitivă, Bibliotecă, Librărie


Servicii de bibliotecă. Societatea informaţională


Mircea Regneală - Bayerische Staatsbibliothek din München


Articolul prezintă Biblioteca Bavareză de Stat din München, a doua bibliotecă ca mărime din Germania, înfiinţată în anul 1558. Pe lângă o serie de atribuţii locale, această structură documentară îndeplineşte, împreună cu Deutsche Bibliothek din Frankfurt pe Main şi Staatsbibliothek din Berlin, funcţia de bibliotecă naţională a Germaniei şi se ocupă de digitizarea documentelor de dinainte de 1700. Dintre numeroasele sale departamente, cel de manuscrise şi carte rară se distinge prin impresionanta sa colecţie de incunabule şi ediţii rare tipărite după 1500.

Cuvinte cheie: Biblioteca Bavareză de Stat, Departamente de bibliotecă, Digitizare, Carte rară

Ionel Enache - Marketingul serviciilor de bibliotecă în Europa
 

Lucrarea realizată pe baza câtorva articole ale unor specialişti din ţări europene  conţine o analiză obiectivă a modului în care sunt implementate tehnicile şi instrumentele marketingului în bibliotecă. În Europa, marketingul de bibliotecă se manifestă sub diverse forme, în unele ţări mai intens, iar în altele mai puţin. Descoperim cu surprindere manifestări ale marketingului în locuri neaşteptate, în ţări  mai puţin dezvoltate, cu disponibilităţi financiare reduse, dar cu deschidere spre acest domeniu şi orientare spre utilizatori, iar în altele mult mai dezvoltate, dar tradiţionaliste practicile de marketing sunt într-o fază incipientă. Din păcate bibliotecile mai au un drum lung de parcurs din această perspectivă.      

Cuvinte cheie: Marketing, Marketing de bibliotecă, Promovare

 

Agnes Erich - Library 2.0 Un Nou model de serviciu de bibliotecă

Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare  implică o serie de  schimbări în cadrul bibliotecilor. În prezent se vorbeşte tot mai des de un nou tip de serviciu oferit de către acestea, Library 2.0, care aduce în prim plan utilizatorul ce devine un modelator al serviciilor şi  resurselor de bibliotecă. Clientul structurilor de informare nu mai este mulţumit de accesul unidirecţional la resurse, ci doreşte să se implice în evaluarea acestora, făcând comentarii şi împărtăşindu-şi ideile cu aţi utilizator.   În acest sens managerii  caută mijloace mult mai eficiente pentru a-şi livra serviciile astfel încât să obţină un feedback adecvat care să le permită luare celor mai eficiente măsuri în vederea eficientizării acestora.  Library 2. 0 ar putea fi  o soluţie pentru toate aceste probleme.      

Cuvinte cheie: Library 2.0, Bibliotecă digitală, Web 2.0, Blog

Octavia-Luciana Porumbeanu - Educaţia în societatea informaţională

Articolul abordează rolul fundamental pe care educaţia îl are în societatea informaţională. Evoluţia continuă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi impactul pe care îl au asupra tuturor aspectelor vieţii noastre fac necesară deprinderea abilităţilor legate de folosirea acestora, de accesul la informaţie pentru o funcţionare individuală eficientă în societatea informaţională. În acest context, programele de cultură a informaţiei dobândesc o importanţă tot mai mare.      

Cuvinte cheie: Societatea informaţională, Educaţie, Cultura   informaţiei, Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilorBibliografie


Zenovia Niculescu - Caracteristici funcţionale ale subdiviziunilor comune din sistemul Dewey


În cadrul arhitecturii normative a sistemului Dewey se regăsesc şi determinările principale ale subdiviziunilor comune, care au forme de exprimare specifice. Valorile referenţiale ale subdiviziunilor comune rezidă în reflectarea nuanţată a diferitelor aspecte particulare ale informaţiei.

Cuvinte cheie: Clasificarea Zecimală Dewey; Subdiviziuni comune: Caracteristici, funcţionalitate

Cristina Popescu - Pledoarie pentru bibliografie

În societatea contemporană, în care factorul relevant este informaţia, esenţială este familiarizarea atât a bibliotecarilor, cât şi a beneficiarilor de documente cu etapele procesului de informare, bibliografia - cu toate formele ei - având un rol incontestabil în procesul cunoaşterii. Astfel, se impun conştientizarea necesităţii informării şi a faptului că referinţele bibliografice exacte şi complete stau la baza luării unor hotărâri avizate.

Cuvinte cheie: Bibliografie, Cultură, Informaţie, Baze de date bibliografice


Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) - In Memoriam


Adina Berciu-Drăghicescu - B. P. Hasdeu – preţuitor al cărţilor şi documentelor

Articolul scoate în evidenţă importanţa acordată de B.P. Hasdeu documentelor, în  mod special, şi bibliotecilor ca instituţii care adăposteau manuscrise, izvoare istorice variate, cărţi rare, s.a. Sunt menţionate instituţiile de arhiva şi bibliotecile din Europa unde a cercetat B.P.Hasdeu precum şi lucrările mai importante publicate pe baza de documente istorice. Un loc aparte îl ocupă activitatea lui Hasdeu de editare a documentelor  istorice. Concluzia articolului este aceea ca B.P.Hasdeu a avut un cult al documentului, desfăşurând o activitate ştiinţifică „fenomenală, de domeniul colosalului”; a fost „un titan al culturii româneşti”, „un geniu de înspăimântătoare vastitate”.

Cuvinte cheie: Arhivă, Bibliotecă, Carte, Document, Filologie, Istorie, Limba

Jenica Tabacu - Etymologicum Magnum Romaniae, un  vis neîmplinit

La 4 aprilie 1884, Bogdan Petriceicu Hasdeu, singurul specialist în lingvistică dintre membrii Academiei Române, se angaja în faţa înaltului for academic să elaboreze dicţionarul etimologic, subvenţionat de către regele Carol I. Răspunsurile primite la „Chestionarul lingvistic”, chestionar conceput de el şi transmis în toate spaţiile locuite de români, au constituit preţioase surse de informare pentru redactarea celor trei tomuri ale dicţionarului. După 1888, anul morţii fiicei sale, epuizat de suferinţa psihică, B.P.Hasdeu încetinea ritmul de lucru la dicţionar. Alte preocupări şi alte orizonturi îl chemau... În 1897, Academia Română îl elibera de această sarcină. Tomul al patrulea nu a mai apărut. Doar introducerea lui, de vaste dimensiuni, a fost cuprinsă între coperţi, precum o carte.

Cuvinte cheie: Hasdeu, Etimologie, Dicţionar, Lingvistică, Chestionar, Academie, Spiritism

Olga Bălănescu - Hasdeu - Ipostaze inedite

Materialul de faţă  are menirea de a aduce în prim plan câteva ipostaze inedite ale personalităţii savantului B.P. Hasdeu: tatăl devotat şi soţul fidel, părintele dedicat cu totul familiei lui. Aceste aspecte au fost extrase din corespondenţa profesorului Hasdeu cu fiica lui, Iulia, în timpul şederii acesteia la Paris, alături de mama ei, doamna Hasdeu. Au fost scoase în evidenţă elemente care potenţează, în mod surprinzător, componenta structurală afectivă a textului. Spunem „surprinzător” pentru că ne frapează atâta deschidere, sinceritate şi caldă vibrare a sufletului din partea austerului savant, renumit pentru marele volum de muncă şi pentru proiectele ambiţioase şi copleşitoare întreprinse în cercetare (pe multiple planuri).

Cuvinte cheie: Scriitură subiectivă, Autenticitate, Corespondenţă, Ipostaze inedite, Spirit academic, Tată devotat, Soţ fidel

Ioana-Ruxandra Fruntelată - Terminologia etnologică românească în opera lui B. P. Hasdeu

Contribuţia polivalentă a lui Hasdeu la cristalizarea etnologiei româneşti este decisivă, el fiind fondatorul tradiţiei etnologice naţionale şi al reperelor cercetărilor etnologice viitoare. O listă a termenilor etnologici utilizaţi de Hasdeu în opera lui reflectă munca de pionierat a fondatorului etnologiei româneşti (el dublează termeni sau utilizează variante terminologice pentru acelaşi obiect, fără să clarifice întotdeauna sensul conceptelor noi pe care le introduce) şi totodată, excepţionala lui erudiţie, demonstrată de impresionanta informaţie pe care o asimilează şi analizează în procesul de construcţie a unor teorii originale. Hasdeu utilizează şi impune o serie de termeni specializaţi, precum variantă, tip, prototip, arhetip (cu subdiviziunile lor: subtip, subvariantă, subarhetip), în încercarea de a defini şi rafina obiectul numit literatură populară sau folclor în a doua jumătate a secolului al 19-lea.

Cuvinte cheie: B.P. Hasdeu, Etnologie, Terminologie, Folclor, Filologie, Literatură populară